Er Assistans logotyp
Er Assistans
i Mellansverige AB

Vill du prata med oss?

019-609 06 50

Hitta till oss

Se karta

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig

Er Assistans i Mellansverige AB, Orvar Bergmarks Plats 1, 702 23, Örebro, Sverige, (nedan benämnt “Er Assistans”) är personuppgiftsansvarig. Er Assistans ansvarar alltså för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Dataskyddsombud Er Assistans är Lars Johan Decker lj@erais.se

Syfte

Din integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg med att låta oss behandla dina personuppgifter och därför har vi upprättat denna policy. Policyn baserar sig på nuvarande dataskyddslagstiftning, GDPR och lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade samt SFB och klargör vårt arbetssätt för att skydda din integritet och säkerställa dina rättigheter.

Ändamålet med och laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att uppfylla våra åtaganden i förhållande till våra kunder och anställda. Det omfattar även uppgifter om kontakter mellan våra kunder samt anställda och Er Assistans (exempelvis frågor och klagomål som rör verksamheten). Vi strävar alltid efter att behandla så lite personuppgifter som möjligt, och försöker även använda oss av de minst integritetskänsliga uppgifterna vid dessa tillfällen. Vi hanterar också personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt avtal om personlig assistans. Vi kan dessutom behöva använda personuppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt lag samt utföra enkätundersökningar.

Användning av information

Följande uppgifter kan vi behöva använda oss av i verksamheten:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum/Personnummer
 • Bankuppgifter
 • Anställningsrelaterade uppgifter

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter främst genom att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dem. Det sker genom att vi låter dig (eller i förekommande fall din företrädare) skriva under en fullmakt samt avtal om personlig assistans eftersom behandlingen i de fallen baserar sig på uttryckligt samtycke.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du gör direkt tillgängliga för oss
 • Uppgifter som vi samlar in när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi inhämtar från offentliga register
 • Uppgifter som vi erhåller när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss etc.

Exempelvis, för att kunna erbjuda möjlighet till arbetsintervju eller arbete, kommer insänt CV med personuppgifter att överföras till den brukare som ansökan avser.

Vilken information ger vi till dig?

Vid insamling av personuppgifter redogör vi för vart vi har hämtat dessa uppgifter, vad vi ska använda dessa till samt vilka rättigheter du har enligt GDPR och hur du kan utnyttja dessa rättigheter. Vi kommer också att informera dig om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen samt hur du kontaktar oss om du har några frågor som gäller dina
personuppgifter eller rättigheter som relaterar till dessa.

Utlämnande av personuppgifter

Vi kan behöva lämna ut personuppgifter för att uppfylla skyldigheter enligt lag. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler (exempelvis enligt LSS och SFB).

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (lönesystem, administrationsprogram).
 • Tredje man till vilken du önskar att vi ska vidarebefordra dina uppgifter. Exempelvis vid avslag på ansökan om assistansersättning för att kunna ansöka om personlig assistans enligt LSS.
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller Lex Sarah-utredning enligt LSS. Under dessa omständigheter kommer vi endast att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen.
 • Myndigheter som Kommun, Försäkringskassan, Polismyndighet i samband med registerkontroll

Gallring

Personuppgifter gallrar vi löpande. T.ex. om en gjord ansökan inte leder till anställning raderas uppgifterna efter att anställningsförfarandet har avslutats. Ärende- och hanteringsregister används för att fullgöra våra arkiveringsskyldigheter enligt lag (exempelvis LSS).

Information och rättelse

Den registrerade har rättigheter i förhållande till lämnade personuppgifter. Denne har rätt till utlämning, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet av personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor som rör dessa rättigheter. Om du anser att Er Assistans inte har behandlat dina personuppgifter korrekt kan du dessutom vända dig till Datainspektionen med de funderingar du har. I syfte att kunna hjälpa dig så fort som möjligt önskar vi emellertid att du vänder dig till oss först när du har några frågor enligt ovanstående. Vi strävar efter att du som anställd ska kunna känna dig trygg vad gäller vår behandling av dina personuppgifter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner som vi följer för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert
sätt. Endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter får tillgång till dem. Behandling rörande personuppgifter som gäller hälsa behandlas dessutom endast med stöd i lag.